Menu

HerlevPortal

Din lokale indgang til nettet

Enhedslisten i Herlev

Kommunalpolitisk program for Enhedslisten i Herlev 2005-2009: 

www.ny.herlev.enhedslisten.dk

_________________________________

Kommunalpolitisk program for Enhedslisten i Herlev

Ø-mærk Herlev med solidaritet og økologi

1. Vi accepterer ikke regeringens nedskæringer 

De nuværende økonomiske rammer for kommunerne er snærende. Som et socialistisk parti kan vi ikke acceptere, at velfærdssamfundet undergraves, ved at kommunerne mere eller mindre velvilligt og medgørligt gennemfører

nedskæringer og forringelser, som skiftende regeringer påtvinger os. Det er langtfra vores ansvar.

Vores ansvar ligger i kampen for solidariteten i vores samfund,

herunder for de svageste og for genoprettelse af miljøødelæggelserne.

Derfor vil vi ikke medvirke til f.eks. nedskæringer på hjemmehjælpen for at kunne gennemføre forbedringer i f.eks. daginstitutionerne. Og vi indgår ikke budgetforlig eller stemmer for forslag, der indeholder miljøforringelser eller nedskæringer på velfærd.

2. Nej til stigninger i kommuneskatten 

Stigninger i kommuneskatten er en lidt for let løsning. Kommuneskatten er blandt de mest asociale skatter og kun direkte

brugerbetaling er værre. Derfor kan vi kun acceptere stigninger i denne, hvis der sikres en omfattende social kompensation for de fattigste. Det skal ikke være kontanthjælpsmodtagerne,

der skal klare sig for en endnu mere ussel indkomst, for at der kan ansættes nok socialrådgivere.

Bortset fra besparelser, der kan gennemføres i kommunens

administration, er den eneste reelle løsning på Herlevs

og andre kommuners økonomiske problemer derfor, at Folketinget sikrer større statstilskud og bedre indtægtsmuligheder.

Det burde være let.  Danmark er et meget rigt land, hvor der sagtens kan findes penge til velfærden, f.eks.

ved beskatning af de multinationale selskaber, Nordsøolien og de aller rigeste. Det er svært med den nuværende

regering, men der er ingen andre veje. Herlev kommune bør gå forrest i denne kamp. Regeringen har også påført Herlev Kommune et andet økonomisk problem. Mange af kommunens bygninger er nemlig nedslidte og skal renoveres eller nybygges. Det spærrer regeringen for ved at lægge loft over, hvor mange penge kommunen må låne. Væk med lånelofter!

Det kommunale selvstyre

Det kommunale selvstyre er i fare for at blive stærkt indskrænket.

Kommunen pålægges en mængde forskellige tiltag

fra regeringen. F.eks. fritvalgsordninger af hjemmehjælp og daginstitutioner. Det er alt sammen ting som giver nogle lovkrav, som kommunen skal opfylde også selvom der lokalt ikke er

ønsker i den retning. Tendensen er at magten flyttes fra det lokale selvstyre til staten og til private virksomheder. Det bliver yderligere styrket af den kommunalreform som regeringen er ved at gennemføre.

Kommunalreformen vil også skabe større uligheder kommunerne imellem. Kommunerne skal f.eks. betale for deres borgeres

sundhedsudgifter. Det betyder f.eks. at kommunerne på Københavns vestegn skal betale en større del af udgifterne til sygehusene fordi deres borgere er mere belastet af arbejdsløshed,

dårligt arbejdsmiljø og dårlige sociale forhold. Vi vil protestere imod disse ting. Men det betyder også at forebyggelse, beskæftigelse og bedre arbejdsmiljø skal mere i front i Herlev.

3. Fart på økologien 

Økologien og miljøkampen er gået i stå

i Herlev. Vi har nået mange fremskridt på miljøområdet i Herlev de sidste 15 år – men de senere år er vi gået i stå. Forbruget af el, vand, varme falder ikke mere. Affaldssorteringen udvikler sig ikke. Omsætningen af økologiske varer stagnerer eller går tilbage. Vi skal have gang i omstillingen til mere miljøvenlige

forhold igen. Og her skal Herlev kommune spille en afgørende rolle. Kommunen skal bruge sin magt som den største arbejdsgiver, som den største indkøber til at sætte fart på økologien.

Indenfor den næste valgperiode: 

- Skal hele kommunens indkøb (altså ikke kun fødevarer) omlægges til økologi/køb af varer der fremstilles og bruges uden skade for miljø og mennesker.

- Kommunen skal udarbejde en plan for reduktion af energiforbruget i kommunens bygninger, i erhvervsområderne og i de private husstande, samtidig med at kommunen skal engagere sig i produktion af vedvarende energi, evt. uden for kommunens geografiske område.

- Kildesorteringen af affald skal udvides med flere affaldsfraktioner, således at det sikres at restaffaldsmængderne faktisk

reduceres.

- Kommunen skal lægge pres på detailhandlen i kommunens

så der sikres en omfattende forsyning af økologiske

varer og f.eks. ikke kan købes pesticider i kommunen.

- Taksterne på renovation, vand og varme (og el, i den udstrækning Herlev kan påvirke disse) omlægges så der bliver et meget billigt basisforbrug og at et overgennemsnitligt forbrug til gengæld gøres meget dyrere. På den måde sikres at de »grønne afgifter« ikke vender den tunge ende nedad.

- Alle ombygninger og nybygninger i kommunen skal være økologisk/bæredygtigt byggeri baseret på 0-energi/lavenergi, med genanvendelige materialer osv.

- Det skal gives større bevillinger til Agendacentrets arbejde med f.eks. boligområdernes miljøindsats.

- Der skal foretages en reel miljøvurdering af alle de sager, der passerer kommunalbestyrelsens bord, hvor miljøet bliver påvirket.

- Genbrugsordninger som »direkte genbrug« skal genetableres

i forbindelse med affaldsindsamlingen.

4. Trafik

Også i Albertslund har biltrafikken og dermed energiforbruget i trafikken været stigende i de senere år. Denne udvikling

skal vendes. De gode vilkår for gående og især cyklister i kommunen skal vi bygge videre på.

- Nej til udvidelser og nybygninger af motorveje.

- Den kollektive trafik skal forbedres og udvides i Herlev – evt. må kommunen selv etablere supplerende buslinier.

- Herlev skal støtte bestræbelserne på

at etablere letbaneforbindelser på tværs af S-togsnettet

i regionen.

- For at begrænse biltrafikken til og fra centret indføres der parkeringsafgifter på P-pladserne ved centret. Dog ikke på den P-plads, der er beregnet til albertslundere, som kører i bil til stationen for at tage S-toget på arbejde.

- Som arbejdsgiver tilskynder Herlev sine ansatte (også

med økonomiske incitamenter) til at bruge kollektive transportmidler, cykel og gang til og fra arbejde samt i arbejdstiden.

Supplerende forslag: - Nye boligområder i kommunen planlægges som bilfrie, således at biler kun får adgang til den yderste del af området.

5. På børnenes betingelser 

Det helt store problem i vores daginstitutioner er at normeringerne

er for ringe. Der er alt for få voksne i institutionerne.

Enhedslisten vil en helt anden vej – normeringerne skal forbedres. Vi vil under ingen omstændigheder medvirke til yderligere forringelser.

Vi kan i særlige tilfælde (hvor der f.eks. ikke er børn nok) stemme for lukning af konkrete institutioner. Men vi siger nej til de meget tætte kapacitetstilpasninger, der dels koster en formue i ombygninger, dels er en indirekte

men reel forringelse af normeringerne.

Folkeskolen i Herlev skal udvikles. Også her er hovedproblemet at de vilkår regeringen og kommunen byder elever og lærere

langt fra står mål med de store krav og forventninger der er til folkeskolen. Der er for mange elever i klasserne –

og undervisningsdifferentieringen har vanskelige betingelser. Samtidig er der for få midler til undervisningsmateriel og skolemøbler.

Men også fritidstilbuddene skal udvikles. Læring er andet og mere end undervisning. Klubber, SFO og fritidshjem skal være med til at skabe betingelser for et ordentligt liv

for børnene. Fritidshjem og SFO skal fortsat være et tilbud, der tydeligt adskiller sig fra livet i skolen.

Det handler om at skabe et børneliv med mange muligheder og tilbud om mange slags aktiviteter. SFOerne skal derfor fortsat have rådighed over sine egne lokaler, og sit eget personale. SFO,en skal være et fristed. Det forhindrer ikke at personalet kan spille en vigtig rolle også i hverdagen i skolen. Tværtimod, pædagogerne i SFOen kan i mange situationer være en god støtte for børnene når det brænder på i skolen.

Vi vil arbejde for: 

- at normeringerne i daginstitutionerne hæves

- at der vedtages et reelt frit valg mellem vuggestue og dagpleje

- at der afsættes midler til at sænke klassekvotienterne i kommunens skoler

- at der bevilges flere penge til undervisningsmateriel, til vedligeholdelse af PC-ere mv.

- at skolebestyrelserne skal have større kompetence og deres sammensætning ændres så elever og lærere får større indflydelse.

- at eleverne sikres let adgang til rent drikkevand på skolerne

- at der afsættes midler til økologisk, velsmagende, ernæringsrigtig og gratis skolemad. Indtil da skal det være muligt at opbevare madpakker i køleskabe.

Kommunalpolitisk program for Enhedslisten i Herlev 2005-2009: 

Enhedslisten den 29/6-2005

Formand

Willi Bjerregaard

Gavlbakken 7

2730 Herlev

4484 1154

willi.bjerregaard[snabel-a]skolekom.dk

www.herlev.enhedslisten.dk